Działalność Fundacji Dobrej Muzyki

Fundacja prowadzi działania w sferze zadań publicznych. Cele statutowe mogą być realizowane poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie następujących działań:
Działalność związana z organizacją i prowadzeniem wydarzeń kulturalnych:
• prowadzenie działalności koncertowej, w tym organizacja i promocja koncertów,
• koncerty charytatywne,
• organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych tj. happening, performance, mających na celu łączenie muzyki z tańcem, pantomimą, sztukami wizualnymi, teatrem
• organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych mających na celu łączenie muzyki z architekturą, poprzez wprowadzenie muzyki do wnętrz zabytkowych i industrialnych oraz wychodzenie w przestrzeń i aktywizacja przestrzeni miejskich,
• współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem kultury i sztuki,
• intensyfikowanie obecności i odbioru wydarzeń kulturalnych,
• organizowanie środków materialnych, w tym pomieszczeń i infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizowania celów statutowych,
• pozyskiwanie funduszy na zakup ruchomości niezbędnych do realizacji projektów artystycznych (m.in. instrumenty, akcesoria), które po skończonym projekcie przechodzą w majątek Fundacji.
Działalność edukacyjna:
• nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kulturalnymi i naukowymi dla realizacji wspólnych projektów z zakresu kultury i nauki, oraz inicjowanie wymiany kulturalnej i naukowej,
• pozaszkolne formy edukacji dla dzieci i młodzieży,
• działalność wspomagająca edukację artystyczną,
• działalność twórcza związana z kulturą i sztuką,
• angażowanie i rozwój artystyczny młodych ludzi,
• pomoc młodym artystom w znalezieniu się na rynku pracy, budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
• fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów,
• organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, warsztatów,
• angażowanie środowisk akademickich w poszerzanie wiedzy z zakresu muzyki, zwłaszcza organowej
• wykłady, seminaria, warsztaty dla nauczycieli szkół artystycznych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
• wypożyczanie rzeczy ruchomych należących do Fundacji (tj. instrumenty,
akcesoria),publikacji, nagrań.
Działalność wydawnicza:
• publikacje książek, podręczników, traktatów, czasopism,
• wydawnictwa drobne tj. biuletyny, periodyki,
• publikacja i rozpowszechnianie informacji promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, folderów.
Działalność fonograficzna:
• dokonywanie i produkcja nagrań audio i audiowizualnych, studyjnych oraz koncertowych.
Praca badawcza:
• poszukiwanie zabytków muzyki,
• tłumaczenia zagranicznych woluminów (traktaty, książki, podręczniki).
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej:
• odkrywanie, promowanie i otaczanie opieką impresaryjną twórców, projekty i wydarzenia kulturalne,
• działalność promocyjna, reklamowa na rzecz osób wybitnie uzdolnionych oraz innowacyjnych projektów artystycznych